A

B

BORHOLLA HSS JORHAT

C

C.S RAWANAPAR HS JORHAT
CHARAIBAHI HS JORHAT
CINNAMORA HS JORHAT

D

DHALASATRA HS JORHAT

E

F

G

GORAJAN HS JORHAT
GOVT GIRLS HS & MP JORHAT
GOVT. BOY’S HS & MP JORHAT

H

I

J

JONAKI CHAMAHIYA ATI HS JORHAT

K

KARANGA GIRLS HS JORHAT

L

LAHING HSS JORHAT

M

MAHADEV AGARWALLA HS JORHAT
MALOW ALI HSS JORHAT
MERAGARH NARAYAN DEV HSS JORHAT
MIHI RAM SAIKIA HS JORHAT

N

NAKACHARI HSS JORHAT
NAMDEURI HSS JORHAT

O

P

PADMA RAM SHARMA HS JORHAT

Q

R

RAIDANGJURI NAGABAT HS SCHOOL JORHAT

S

SELENGHAT HSS JORHAT

T

TEOK GIRLS HSS JORHAT
TEOK RAJABARI HIGH SCHOOL JORHAT

U

V

W

X

Y

Z